Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET WE MILLI BAÝRAMÇYLYKLARY
Sene Ady Ýagdaýy
dekabr 31 – ýanwar 1 Täze ýyl baýramy dynç güni
27 ýanwar Türkmenistanyň Watan goragçysynyň güni dynç alyş günleri berilmezden
18 fewral Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
7 mart Ulag we aragatnaşyk toplumynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
8 mart Halkara zenanlar güni dynç güni
21-22 mart Nowruz baýramy dynç güni
31 mart Himiýa senagatynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
7 aprel Bütindünýä saglyk güni dynç alyş günleri berilmezden
17 aprel Türkmenistanyň Migrasiýa edaralarynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
Aprel aýynyň soňky ýekşenbesi Türkmen bedewiniň milli baýramy dynç alyş günleri berilmezden
9 maý 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni dynç alyş günleri berilmezden
18 maý Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni dynç güni
25 maý Aşgabat şäheriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
29 maý Türkmenistanyň Içeri işler edaralarynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
Maý aýynyň soňky ýekşenbesi Türkmen halysynyň baýramy dynç alyş günleri berilmezden
1 iýun Çagalary goramagyň halkara güni dynç alyş günleri berilmezden
3 iýun Bütindünýä welosiped güni dynç alyş günleri berilmezden
5 iýun Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni dynç alyş günleri berilmezden
Iýun aýynyň ilkinji ýekşenbesi Dokma senagatynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
12 iýun Ylymlar güni dynç alyş günleri berilmezden
18 iýun Türkmenistanyň Adalat edaralarynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
26 iýun Türkmenistanyň Prokuratura edaralarynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
27 iýun Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni dynç alyş günleri berilmezden
5 iýul Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
21 iýul Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
11 awgust Serhetçiler güni dynç alyş günleri berilmezden
1 sentýabr Bilimler we talyp ýaşlar güni dynç alyş günleri berilmezden
Sentýabr aýynyň ikinji şenbesi Energetika senagatynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
27 sentýabr Türkmenistanyň Garaşsyzlyk Baýramy dynç güni
30 sentýabr Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk edaralarynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
1 oktýabr Ýaşulularyň halkara güni dynç alyş günleri berilmezden
6 oktýabr Hatyra güni dynç alyş günleri berilmezden
9 oktýabr Türkmenistanyň Harby-deňiz Güýçleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
4 noýabr Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
Noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesi Hasyl baýramy dynç alyş günleri berilmezden
12 dekabr Türkmenistanyň Bitaraplyk Baýramy dynç güni
14 dekabr Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni dynç alyş günleri berilmezden
21 dekabr Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti S. A. Nyýazowy Ýatlama güni dynç alyş günleri berilmezden
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan